ກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບທະນາຄານຂອງຍີ່ປຸ່ນ

 

ທັງຫມຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນ’ຍີ່ປຸ່ນກົດການແປພາສາຖານຂໍ້ມູນລະບົບ’ອາດຈະມີທີ່ກ່າວ,ຊ້ໍາຫຼື ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນ