ທັງຫມກົດຫມາຍໃນຍີ່ປຸ່ນອອນໄລນ໌. ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທາງດ້ານກົດສະບັບພິມຂອງ ທະນາ.


ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງຂອງພະລັງງານຂອງຄວາມເພື່ອຕົວແທນຜົນປະໂຫຍດຂອງນ. ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງການໄອຍະການ. ປະໂຫຍດຂໍ້ມູນສໍາລັບທຸກຄົນ


ຕ້ອງການເປັນຕົວຢ່າງຂອງພະລັງງານຂອງຄວາມເພື່ອຕົວແທນຜົນປະໂຫຍດຂອງນ ຮັບເອກະສານແລະດັ່ງນັ້ນກ່ຽວກັບນ້ອງ(ບັດຂອງວົງການຈັດຕັ້ງ)'ການຕອບຂອງຫົວຫນ້າຂອງສະກຸນແລະຂໍ້ລິເລີ່ມ'ລາຍເຊັນຂອງຫົວຫນ້າໄດ້